Publication list

#

Name

Issue Date

Download

1

Dam and Downstream Community Safety Initative
 - Guideline

November 2015

Click here

2

Dự án An toàn Đập và Vùng Hạ lưu
-  Tài liệu hướng dẫn

November 2015

Click here

3

Dam and Downstream Community Safety Initative 
- Case Study

November 2015

Click here

4

Dự án An toàn Đập và Vùng Hạ lưu
 -  Báo cáo nghiên cứu điển hình

November 2015

Click here

5

Dam Rapid Assessment and Prioritisation Tool (DRAPT)
- Results for Nghe An Province

May 2019

Click here

6

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên
- Kết quả tính toán cho các đập tỉnh Nghệ An

May 2019

Click here

7

Dam Rapid Assessment and Prioritisation Tool (DRAPT)
- Results for Ha Tinh Province

May 2019

Click here

8

Công cụ Đánh giá nhanh và Xác định ưu tiên
- Kết quả tính toán cho các đập tỉnh Hà Tĩnh

May 2019

Click here

9

Sổ tay hướng dẫn đánh giá nhanh an toàn đập và tác động ở hạ lưu

Nhà xuất bản xây dựng

May 2019

Liên hệ Dự án